DJ AycaDJ Ayca
22, aydin
samettplsamettpl
18, istanbul
mahmutcantekinmahmut...
, ADIYAMAN/
tahsin_sahintahsin...
64, KAYSERİ
6666
56, Ankara
Mustafa GüçlüMustaf...
, İzmir
nesimseknesimsek
49, Ankara
drozakdrozak
48, yalova

Groteski İlikten El'e Kadar Olan Aitlik 1

Benci ya da bencil var oluş, en az dış dünya ilkesi içinde yalıtıma olmakla, ana kütle dış dünyanın kaosundan kurtulmuştu. Düzenli süreçler ortaya koymuştu. Bu yalıtımlı ortam inşası dış dünya ile çelişen ya da diyalektikçe olan zıtlıklarıyla var olan bir inşaydı.

En az dış dünyaya sahip olmanın yalıtılması; dış dünyanın daha fazlasını, daha çoğunu daha büyüğünü vs. dışta bırakmasıydı. Bu çelişme de daha azın daha çoğa (benin ben olmayana) eğimiydi. Ya da daha çok olanın daha az olana (dış dünyanın ben olan bencil bilince) tazyik yapmanın (basınç yapmanın) baskı efektiydi.

Açıkçası çok olanla, az olanın; büyük ile küçüğün etkileşmesiydi (etki etkileşmesiydi). Karmaşık olanın basit olana belirmesiydi (hüccetiydi-tecellisiydi). Yalıtımlı olan bencil inşa dış dünyaya yalıtımla olduğu kadar bir aitlikti. Yalıtımlı alan eksikleriyle doluydu. Eksikleriyle dolu olmanın oyuk alanlı devinmesiydi de. Bu nedenle benci ben, tüm kapsadığıyla dış dünya değildi Dış dünyanın kendisi de değildi.

İşte dış dünya denen büyüğün; iç dünyamız olan bencil benli küçüğe oranı nedenle; büyüğün küçüğe doğru akışkan olması bundandı. Küçük büyüğe akamıyordu. Ya da küçüğün büyüğe doğru çekilirle cazibede kalması, bundandı. Bunların her biri bir diyalektikti çelişme ve diyalektikti belirmelerdi (tecelliydi).

Bunların her biri bir karşılıklı çekme çekilme etkileri içinde olmanın etkileşimliydiler. Bunlardan her biri etkilediğinden etkilenmeydiler. Ve etkilendiklerine de etkiydiler (etki yapmaydılar).

Bu tür etki, etkilenme ve tekrar etkilendiğini etkileme diyalektiğin diğer yönden çevrim döngüsü de şöyleydi. Birinci aşamada büyükten-karşıdan etkilenme. İkinci aşamada etkilenenin etkilendiğini (etkileyeni) etkilemesidir. Ve üçüncü aşamada etkilediğiniz kadar etkilediğinizden de (etkilenenden de) etkilenmedir. Basit bir örnekle bunu belirteyim.

Doğadaki enerjinin birbirine dönüşümünü görmek insanı etkilemiştir. İnsan bu etkilenmeyle enerjinin dönüşümünü etkileyip, telefonu yapıp telefonu iletiş menin aracı yapmıştır. Telefonda tekrar insanı etkilemiş, bu kez de insan; telefonun görüntülüsünü ve akıllısı olan android telefonu yapmıştır.

Tabii ki kesikli sürekli ve tekrarlı çevrimlerle olan bu macera bitmemiştir ve bitmez de. Çelişme olan; diyalektikti olan etkileme-etkilenme ve tekrar etkileme süreçleri böyle başlayacaktı.

En az dış dünya yalıtmasıyla, kendisini bilen ben olan yalıtıma; ya daha çok dünyayı dışta bırakmakla oluşan yalıtım, dışta bırakılan kısmın dayanılmaz bir boşluk duygusunu duyuyordu. İşte bu boşluğu duymanın duygusu, bencil benin eksiği ile kendisine duyuş oluyordu. Bilinç oluyordu. Bilinç olmakla öznenin kendisini tümle yene yönelmesini bilen bendi. Özne dıştaki etkilenmeye ve tümleyen çağrılı duyuşa bakıp; "ben kimim? diyordu. Ve “ben neye; nereye aitim?" demenin duygusunu taşırıyordu.

Kendi eksikliğini kendi tamamlayanına göre sorgulayan bu tutum GROTESKİ ALAN İLE OLUŞTU. Bu durum bencil oluşun neye, nereye ait oluşunu bilmez olma içindeki adressiz ligini sorgulayan zorunlu duyuştu. Groteski duygu tümleyen dış dünya duyumlarından ötürü zorunluydu. Özne de bunu kendine göre çarpıtmakla bencildi. Grotesk ilik bu alanın kullanılmasıydı ama bu alana yüklenen her groteski duygu da zorunlu değildi. Groteski duyuşlu duygu ile kişi dıştaki aitlik bilincini sorguluyordu.

Totem, İlah Ve El aitlik, mensubiyet, uyrukluk vs. tanınması olmakla; bir merkezli sosyal aitlik ya da grup aitlik bilincidirler. Kişinin kendisine göre kendi aitliğine karşın kişinin dışında sürü ya da sosyal alan inşası içinde kişinin bir yere ait olma çevrimli döngüsüdür. Bu döngüye ait olma bilincidir.

Kısaca totem, İlah ve El sahiplik mana anlayışlı olmanın bir yere, bir duruma aitliğini kendisine; anlama ve eylem etmenin mana bilincidir. Groteski ilik kendi üzerine kendi yansımasını vermekle kapsadığı sosyal alanın içine yansır. Bu nedenle sosyal alan totem merkezle kişiye sabit bir aitlik bilinci olur. Totem bu oluşmanın bilinci olmakla da bir mana anlamasıdır.

Groteski ilk içinde siz dış dünyada dramatik bir durum görür ağlarsınız. Bu dış dünyadan yaşanmışlıklar sadece biri olmakla sizde hafıza kaydıdırlar. Dış ortamın sizi etkilemesidir. Ama hiç gereği ve yeri yokken; dışta sizi ağlatacak bir etki uyaran yokken; salt düşüncede düşünmeyle ağladığınızda bu da kendinizin kendi üzerinize etkisidir. Kendi kendinizi tararken canınızın acıması gibi.

Groteski alanın kendi üzerine kendi etkisi bencil benin "çevrilmediğinden daha çoğunu da baskılar olması yanında büyüleyici enerji dönüşmelerinde yansıyan fantezilerinden etkidir. Ve dışta kalan eksikliğe duyulan eğimden oluşan etkidir. Eksikliğe olan eğimli düşünce bu groteski alan içine konur. Groteski ilik alan içine konana alan yönünde ya da alan yönüne ters bir kuvvet uygulamasıydı.

Totemi oluş, ilahi oluş ve El tarzı beliriş, belli bir merkezi salınımın adres olmasın ait olmanın bilinci olmakla; neye ve nereye aitim diyen kişi benci groteski oluştan ayrılırlar. Dört mana düşüncesi de, dıştaki eksikliğinizi, yalnızlığınızı, dışlanmışlığınızı ait olma üzerinde sorgulamanın mana anlayışıdırlar.

Ancak groteski oluş bu aitlik arayışını sosyal süreçli adreslerin çevrimi gibi bilinir yapıp sabitleyemez. Oysa totem, ilah ve El önce sosyal oluş içinde sonra da sosyo toplumsa adresli yol haritası olmanın aitlik bilincini ortaya koymayı çevrime eden somutluklardır. Ama bu manandı alanın içini dolduran rızk gibi her düşünce, duygu, bilgi ve uygulamalar da hem zorunlu değildi hem de somut değildirler.

Grotesk ilik, totem ilik, ilahilik ve El anlayışı aitliğinizi aramanın bencilik bilincidirler. Groteski oluş kişi benci bir "bencil oluşun aitlik bilincidir". Groteski ilik; bencil oluş bilincinin dıştaki karşıtıyla diyalektikti olamadığı dönemlerde yani totem ve ilahi sürecin olmadığı dönemler öncesinde olmakla; kişinin neye ve nereye ait olduğunu sorgulamanın; “sorgulayan bir aitlik ya da sorgulayan sahiplik alan bilincidir”.

Totem'i manalı, İlah'i manalı ve El manalı aitlik bilinçleriniz de birbirinden çok farklıydılar. Yani her üç sahiplik hafıza bilinciniz de zorunlu "groteski alanın" içini farklı sahiplik ilişkili biçimlerle doldururlar.

Groteskilik, iç ve dış elekti haz ve elem duygulu seçme ayıklamanın seleksiyonuyla; bencil ben içinde parçalı işlev öğelerle (organellerle) parçalı bağıntıyla oluşur. Bu oluşma kişide, dışa akan bir enerji sağlamanın güdü eylemi olur. Bu güdü tümlenmeyi imleyen + - kaygı dolu “yüklerden” yansımalardı.

Totemi oluşma; olumlu (+) ya da olumsuz (-) yüklerden oluşan uzun groteski yaşamlı tarihte ilk kez bencil beni dizginlemekti. Dış doğada enerji sağlayıcı yeme içime gibi sağlanışın ve güvende olma tedirgin olma gibi müspet ve menfi kaygıların, karşılanmasını kolektif bilinçle çevirme eder. Bu adım tümleşme ortaya koyma adımıdır. Totem bu tür bir senkron ve yol haritası olan "sosyal aitliğin", "kolektif bilincin"; bencil oluşa karşı "özgecil oluşun" "mana bilincini" oluşan sahipti (aitlik) bilincidir.

İlahi mana; üreten kolektif benci, özgecil bilinçti. "Üreten milada aitliğin bilinciydi" zorunlu kolektif sosyal hafızayla zorunlu üreten kolektifin "insan olma bilinciydi". Etniklerle kolektifi sentezli insanlığın aitlik bilinciydi. "İlk sosyo toplumla kolektif üretme gücüne aitliğin hafıza bilinciydi". Kolektif üretim ekseninde kolektif güçle yetenek havuzunu oluşmanın aitlik ve çevrimin bilinciydi.

Groteski alanın enerji sağlama zorunluluğu; kolektif üretim ilişkisiyle ortaya kondu. Kolektif üretim bilinci eksenli yetenekler buluşlu, yapıcılık ve yaratıcılığın beliren hafıza inşası olmakla; ilahi bilinçti.

El mana bilinci kolektif bilinci (hafızayı) ve kolektif sahipliği yok etmeyerek (istismar ederek) enfekte etti. Groteski alanlı süreci, zorunlu ve somut olmayan hayali meşruiyetle sistemi kişi sahiplerin beyin kontrolüne verdi. Kolektif sahipliğin malını mülkünü kişi sahiplerin irade gücü yaptı. Kişiyi de kişi sahiplerin (muktedirlerin) aitliğine kul-köle yaptı.

Bu nedenle El manalı aitlik bilinci üzerinde kolektif olma tescili kaldırılan malın mülkün ve insanın tasarruf hakkının, kimi kişi sahiplere verilmesiydi. Kolektifle üreten sistem ilişkilerini tam yetki içinde belirlenmesini ahit üzerinde "mülk sahibine bağlayan aitliğin, iman bilinciydi". Süreci biat içinde kişi sahiplerin sömürmesine göre çevrime etmenin yol haritasıydı.

El mana anlayışı; kolektif üreten ilişki çevrimi içinde, bu çevrimi "mülk sahibi olana biat etme imanı üzerinde sahiplerin paylaştırma yapmasına razı olmaktı (tevekküldü). Üreten yapı üzerinde kimi bencil bilincin, yeniden aitlik bilinciydi. Kolektif üretmenin tarih bilinci olmasa, El anlayışı ortaya konamazdı.

Gılgamış, İnanna, Kybele, Aton, Elohim gibi ön ittifaklı ilahlar; “kolektif bilinçli ilahlar” olmakla El dönemli sürecin içinde kolektif yapı olmamakla (belirememekle); merhametin, insafın ve vicdanın meşruiyetle direncin eski hafıza bilinciydi.

Enkidum, İştar, Aşşur, Amon Ra, Yehova vs. gibi El-İlahlar da: kişi sahiplerin mülkünü koruması için yarılan deniz suyunda insanları boğmanın, Sodom ve Gomera’daki gibi volkan patlamalı, deprem gerçekleşmeli, cehennem sahibi korkunçluğun, ürkünçlüğün ve ürkünçlükle öç alıcılığın, kinciliğin, milletlerin, savaşın, ganimetin aitlik bilinciydi.

Bu korkunçluk, ürkünçlük ve rızk vermenin saikliğiyle bin kişinin kolektifçe üretip ortaya koyduğu "bin paydan", dokuz yüzünü kendisine almanın; yüz payı da dokuz yüz doksan dokuz kişiye pay etmenin bilinciydi. Yine kaderleri ben yaratım deme olmakla; "rızkları veren mülk sahibi bilincine biat etmenin iman aitliği içindeki adaletle sömürülmenin köle aitlik bilinciydi.

Henüz Oy verilmemiş

Yorumlar

Yorum ekle! (Bu içerik hakkında şuan ne düşünüyorsun?)

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğünüz rakamları bu kutuya yazınız